Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1

2

3

Xiao Long Bao

Yao

10:30 AM

4

5

6

Yunnan B

Yao

7:00 PM

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cocktail Making Series

Jane

7:00 PM

16

Home-made Organic Tofu

Sophia

2:30 PM

17

Tastes of Beijing A

Yao

10:30 AM

18

19

20

21

22

Hand-Pulled Noodles

Sophia

7:00 PM

23

Tastes of Thailand A

Sophia

2:30 PM

24

Dimsum A

Yao

2:30 PM

25

26

Gourmet Dumplings

Sophia

10:30 AM

27

Xiao Long Bao

Yao

7:00 PM

28

29

30

Maliandao Tea Tour

Sophia

2:00 PM

31